logo         

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky pro e-shop "www.moravskahvezda.eu"

Pravidla eshopu Moravská hvězda:

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a dále že se seznámil s možnostmi platby, dodacími podmínkami a reklamačním řádem.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Toto neplatí v případě zjevně chybně zapsané ceny, v tom případě si vyhrazujeme právo na dodatečnou korekci ceny.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Obchodní podmínky eshopu Moravská hvězda

1. Smluvní strany

Prodávající:
Jiří Máca, Hliníky 327, Telnice u Brna, 664 59, IČO: 67595391, DIČ: CZ7412123818
Plátce DPH

Kupující - zákazník: za kupujícího považujeme pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných a odeslaných formulářích eshopu Moravský patriot. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se plně seznámil s obchodními podmínkami eshopu Moravský patriot, že s nimi souhlasí, a že jeho věk ani stav nejsou v rozporu se zákonem ČR pro nákup jím objednávaného zboží (např. alkohol).

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu

http://www.moravskahvezda.eu

3. Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách (ceny jsou uvedeny včetně DPH)  internetového obchodu a kupujícím byla akceptována potvrzením a zasláním objednávky.

4. Platební podmínky

Kupující má možnost vybrat si platbu z následujících možností:

 • Platba předem bankovním převodem:
  na účet číslo:  2800102186 / 2010
  Jako variabilní symbol zákazník použije číslo objenávky, které se mu vygeneruje a zároveň bude zaslané na uvedenou emailovou adresu.
 • Dobírkou. Kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky.
 • Osobní odběr. Zboží si může (po výzvě) vyzvednout podle aktuálních podmínek nabízených v objednávkovém formuláři v e-shopu.

5. Dodací podmínky, způsob dodání, slevy a odbavení

Prodleva odeslání zboží od jeho objednání odpovídá dostupnosti zaznamenané v e-shopu u jednotlivého zboží.  Lhůta dodání od odeslání závisí na rychlosti spediční služby. U zboží, které není momentálně na skladě, může být dodací lhůta delší. Zákazník ale bude vždy mailem vyrozuměn o této skutečnosti.

Ceny dopravy a plateb:

 • PPL ČR do 20kg                                                                            140 Kč
 • PPL ČR + dobírka do 20kg                                                           140 Kč  + 45 Kč = 185 Kč
 • Zásilkovna ČR                                                                                105 Kč
 • Zásilkovna ČR + dobírka                                                               105 Kč  + 40 Kč = 145 Kč
 • Zásilkovna Slovensko (platba předem v Kč)                                 250 Kč
 • Zásilkovna Slovensko (platba v hotovosti, dobírka)                     350 Kč

 • Osobní odběr (platba přededem na účet)                                         30 Kč
 • Osobní odběr + platba v hotovosti                                                   30 Kč + 10 Kč

 • Křehké (přirážka pro skleněné láhve a křehké zboží)                +40 Kč
 • U zvláště objemného a současně křehkého zboží si účtujeme poplatek za balné (upozornění je v popisce zboží)

Uvedené ceny jsou dotované a paušální, není u nich brán ohled na hmotnost a velikost balíku.

6. Záruční lhůta

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobků (většinou 24 měsíců). Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. V případě nákupu na firmu platí záruka 12 měsíců.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele nejlépe dodatečně doložitelnou formou, tzn. písemně (email: moravskahvezda@post.cz, nebo dopisem), ostatní varianty komunikace osobně, telefonicky atd. jsou také možné. Reklamace musí obsahovat tyto informace: datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

7. Stornování objednávky

Pokud se zákazník rozhodne stornovat objednávku, může tak učinit telefonicky, nebo e-mailem do 24 hodin od odeslání objednacího formuláře, nebo do doby odeslání zboží doručovatelskou službou. Platí varianta, která nastane dříve, do té doby proběhne bezplatné stornování objednávky. Jestliže tak zákazník nestihne učinit, zboží bude odeslané a zákazník si ho nepřevezmou, je povinen uhradit expediční náklady podle odstavce 10. Obchodních podmínek eshopu Moravská hvězda, tj. poštovné, balné a případný poplatek za dobírkové služby (což jsou náklady uhrazené naší společností za distribuci zákazníkovi objednávky).

8. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a vrácení zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
a) pro možnost vrácení 100% pořizovací ceny zboží a poplatku za dopravu je kupující povinen vrátit zboží neporušené, bez známek používání, nebo opotřebení a v původním nepoškozeném obalu, zpět v uvedené lhůtě.
b) při vrácení zboží bez, nebo s poškozeným obalem, se známkami používání, nebo opotřebení, nebo ve stavu který neumožňuje okamžitý plnohodnotný prodej ve stejné jakosti a na stejné úrovni na  jaké bylo zboží kupujícímu prodáno, budou od ceny zboží odečteny, podle ust. § 53 odst. 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, náklady spojené s uvedení zboží do stavu dále schopného prodeje.
Po vrácení zboží, prodávající zkontroluje jeho stav, případně zjistí kolik bude stát uvedení zboží do stavu dále schopného prodeje a po domluvě se zákazníkem (kupujícím) provede konečné finanční vyrovnání:
a) odešle odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Co se týče dopravy, vrací se pouze náklady spojené s prvotní dopravou od dodavatele k odběrateli. Poplatek za dopravu reklamace se nehradí.
b) vyúčtuje případný nedoplatek v případě, že náklady spojené s uvedením zboží do stavu dále schopného prodeje budou převyšovat částku uhrazenou odběratelem.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. NEPOSÍLEJTE VRATKU NA DOBÍRKU, nebude příjmuta!

10. Uhrazení nákladů za planou objednávku, sankce

Pokud zákazník neprovede stornování objednávky před jeho odesláním, zboží bude odesláno a vrátí se zpět odesilateli, tedy nebude z jakéhokoliv důvodu převzato,  je takový zákazník povinen uhradit odesílateli expediční náklady, tj. dopravné, balné a manipulační poplatek (což jsou skutečné náklady uhrazené a vynaložené naší společností za distribuci objednávky) + 6000 Kč sankční poplatek.
Částka za dopravu bude vypočtena podle skutečných nákladů (váha a rozměr) podle  ceníku dopravní firmy, nikoliv podle dotované paušální ceny, která je uvedena v těchto obchodních podmínkách. O výši částky budeme informovat e-mailem. V případě, že nebude částka uhrazena do 14 dnů od výzvy, vyhrazujeme si právo tuto částku navýšit o 0,5% za každý započatý den prodlení a dále o 200 Kč za zasílání písemné výzvy.
Pokud ani do 20 dnů od písemné výzvy nebude provedena úhrada, vyhrazujeme si právo k odprodeji této pohledávky třetímu subjektu, který bude dále s touto pohledávkou zacházet jako s výlučně svojí pohledávkou, avšak obchodní podmínky podle kterých dluh vznikl budou nadále platné.


NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY NENÍ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY! OBJEDNATEL JE POVINEN UHRADIT VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S ODESLÁNÍM ZÁSILKY + SANKČNÍ POPLATEK 6000KČ!

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Reklamační řád

 

Postup při reklamaci :
 1. Informujte nás o reklamaci nejlépe dodatečně doložitelnou písemnou formou e-mailem moravskahvezda@post.cz, nebo dopisem, ostatní varianty komunikace osobní jednání, telefonicky atd, jsou také respektovány.
 2. Zboží zašlete naši adresu, nebo jej doručte osobně..
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ochrana osobních údajů:

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje a dodání zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Nákupem, nebo registrací souhlasíte s obchodními podmínkami a se zasíláním informací o slevách, novinkách a dalších našich marketingových aktivitách. Na každý takto zaslaný e-mail můžete jednoduše odpovědět že si již nepřejete být informováni a registrováni v naší databázi. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění či požádat o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Nákupem v našem internetovém obchodě souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.